: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 : kontor@oestskolen.dk Sociale medier:

Forældrehåndbog

Information til forældre om Østskolen-Waldorfskolen i Aalborg

Henvendelse til kontor

Skolens kontor har daglig telefontid mellem kl. 8.00 og kl. 10.00.

Tlf. nr. 98 15 74 44

Der vil altid kunne indtales besked på tlf. svareren, hvorefter vi vil ringe tilbage hurtigst muligt.

Skolens kontor vil meget gerne sende ugebreve og andre informationer ud til forældrene via e-mail, så vi opfordrer alle forældre til at sende en mail til skolens kontor på adressen kontor@oestskolen.dk så vi kan ajourføre adressekartoteket.

Alle forældre bedes huske at meddele adresseændring, nye telefonnumre – både mobil og fastnet, samt arbejdstelefonnummer.

Sygdom og fravær
Besked vedrørende sygdom og fravær kan ligeledes indtales på telefonsvareren, sendes pr. email til kontor@oestskolen.dk eller via SMS til skolens mobil. Se mere kontakt oplysninger her på hjemmesiden.

Glemte ting opbevares i ca. 3 måneder, hvorefter det gives videre til velgørenhed. Skriv venligst navn i dit barns tøj.

Lærerkollegiet
Lærerkollegiet har det praktiske ansvar for alle pædagogiske spørgsmål og skolens daglige liv. Skolelederen tager sig af forvaltning og økonomi og er desuden medlem af kollegiet. Kollegiet mødes hver torsdag eftermiddag – dette møde kaldes konferencen.

Kontakt, henvendelser og klager
Spørgsmål eller kommentarer, der vedrører ens barn, forhold i klassen eller praktiske spørgsmål rettes sædvanligvis til klasselæreren, til den pågældende faglærer eller til skolelederen.

Spørgsmål, kritik og kommentarer af mere overordnet karakter eller forhold der vedrører hele skolen eller kollegiet rettes til skolelederen. Der kan også rettes henvendelse til lærerkollegiet til behandling på lærermødet eller til bestyrelsesformanden.

Klasserepræsentanter
Hver klasse vælger to forældre som klasserepræsentanter.

Klasserepræsentanterne er det praktiske mellemled mellem lærerkollegiet og klassens forældre, f.eks. ved arbejdsdage, basar og andre offentlige arrangementer, hvor klasserepræsentanterne fordeler opgaver blandt klassens forældre.

En anden opgave kan være at tage sig af nye forældre og medvirke til at de hurtigt kommer til at føle sig som en del af et eksisterende fællesskab.

Klasserepræsentanterne vælges sædvanligvis på et forældremøde.

Undervisningen
Undervisningen på en waldorfskole baseres normalt på et 12-årigt skoleforløb. På små friskoler som Waldorfskolen i Aalborg er det dog ikke umiddelbart muligt at gennemføre et 12-årigt forløb, men målet er 9 eller10 års skolegang, og skolen garanterer at kunne gennemføre 9 års skolegang og for sammenlagte klasser afsluttende med 9./10. klasse, når det ud fra elevtallet kan gennemføres . Efter 9./10. klasse vil eleverne kunne fortsætte på gymnasium, teknisk skole, en Rudolf Steiner-skole med fuldt udbygget overskole- Steiner HF i f.eks Aarhus eller anden ungdomsuddannelse.

Vidnesbyrd
Der gives ikke karakterer i Waldorfskolen. I stedet skrives et vidnesbyrd, hvor elevens faglige og sociale udvikling beskrives.

Vidnesbyrdet formes forskelligt efter børnenes alder og klassetrin. På grund af sammenlagte klassetrin er følgende oversigt blot vejledende:

1. klasse: Hver elev får et lille vidnesbyrdvers, som

i en mere kunstnerisk og poetisk form ofte giver et lille billede at barnet og måske også en håndsrækning videre. Vidnesbyrdverset opfordres eleverne til at sige dagligt derhjemme, eventuelt ved sengetid, ligesom de en gang ugentligt hele skoleåret i 1. og 2. klasse siger deres vers i klassen for de andre elever.

2. klasse: Allerede i 2. klasse får eleverne igen et vidnesbyrd ved skoleårets slutning, nemlig klasselærerens beskrivelse af barnet.

4. klasse: I 4. klasse rummer vidnesbyrdet både klasselærerens og faglærerens billede af barnet, men det er stadig rettet til forældrene og er ikke beregnet til, at barnet skal høre det.

6. klasse: I 6. klasses vidnesbyrd henvender klasselæreren og faglærerne sig direkte til eleven, men vidnesbyrdet betragtes også som en orientering til forældrene.

8. klasse: Klassens lærere beskriver elevens standpunkt og udvikling ud fra en decideret pædagogisk synsvinkel.

9./10. klasse: Klassens lærere beskriver elevens standpunkt og udvikling. Med vidnesbyrdet følger også en kort pensumbeskrivelse. Vidnesbyrdet formuleres som et afgangsvidnesbyrd, hvor eleven beskrives ud fra flere synsvinkler: det faglige niveau, engagement og interesse, samarbejdsevner, handlekraft og evnen til gennemførelse af projekter mm.

9./10. klasses vidnesbyrd er ikke blot henvendt til eleven og forældrene, men også for omverdenen og kan således bruges som orienterende beskrivelse af det unge menneske i det videre forløb på uddannelses- eller erhvervsområdet.

Som hovedregel gives der kun vidnesbyrd til elever, der på afleveringstidspunktet, dvs. sidste skoledag, er tilmeldt skolen.

Skole/hjemsamtaler
Som supplement og uddybning af vidnesbyrdene afholdes der skole/hjem-samtaler i underskolen og konsultationer i overskolen, se arrangementer uden for normal skoletid.

Tilsyn
Skolen har en udefrakommende tilsynsførende, valgt af forældrene på generalforsamlingen, som påser, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i den offentlige skole. Den tilsynsførende vurderer den faglige standard, samtaler med lærerne og eleverne og formulerer ud fra et helhedssyn en skriftlig tilsynserklæring, som bl.a. oplæses på skolens generalforsamling. Erklæringen udsendes også her på hjemmesiden ( se under Tilsyn)

Derudover er der det løbende forældretilsyn, som jo foregår igennem forældrenes kontakt med skolen.

Fritidspasningen/SFO
I SFO’en vægtes især den frie leg og børnenes utvungne samvær. Midt på eftermiddagen serveres et let måltid, såsom brød, frugt el. lign. Da børnene færdes meget udendørs, er det vigtigt, at påklædningen er tilpasset årstiden, og at børnene medbringer skiftetøj. Indesko og skiftetøj, forsynet med navn, opbevares gerne i fritidspasningens lokaler.

Spørgsmål omkring fritidspasningen rettes til personalet eller til skolelederen.

Angående åbningstider og priser, se skolepenge se venligst hjemmesiden, under økonomi.

Børnehaveklasse
Børnehaveklassen danner mellemleddet fra børnehaven til den egentlige skolegang, der begynder i 1. klasse. Siden august 2010 har det lovgivningsmæssigt været obligatorisk, at danske børn skal gå i børnehaveklasse.

Ny elev
Ved optagelse af en ny elev underskriver forældrene altid en tilladelse til, at skolen kan indhente alle papirer, der måtte findes om barnet hos PPR og den tidligere skole.

Musik – instrumentundervisning
I 1. og 2. klasse spiller eleverne på pentatone fløjter, der anskaffes af skolen. Fløjterne lånes af skolen indtil 2./3. klasse.
Fra 3. klasse spiller eleverne på blokfløjter i forbindelse med hovedfagsundervisningen og i musiktimer m.m. Fløjten betales af forældrene og er således elevernes ejendom.

I 4. klasse modtager alle elever violinundervisning – violiner kan lejes på skolen.

Fra 5.-8. klasse anbefaler skolen at alle elever af deres forældre tilmeldes undervisning på et orkesterinstrument. Undervisningen kan foregå på en musikskole eller ved en privat musiklærerordning.

Sundhedspleje
Gennem skoleforløbet bliver eleverne med mellemrum undersøgt af en sundhedsplejerske. Tidspunktet for undersøgelsen meddeles af sundhedsplejersken et par uger i forvejen, og samtidig ønskes oplysninger fra hjemmet og skolen om sygdomme og andre forhold, der kan have betydning for barnets trivsel.

Samtalerne og undersøgelserne, som foregår på skolen, er på følgende klassetrin:

 • Børnehaveklasse
 • 1. klasse
 • 3. klasse
 • 5. klasse
 • 6. klasse
 • 8. klasse

Såfremt man har behov for en samtale med sundhedsplejersken på de øvrige klassetrin eller en supplerende samtale, kan der rettes henvendelse til skolesundhedsplejersken.

I 8. klasse tilbydes eleverne et forløb med en børne-og ungelæge kaldet et ”Sundhedseksperimentarium”. Forløbet strækker sig over nogle dage med såvel klasseundervisning som tilbud om enkeltsamtaler.

Seksualundervisning/vejledning indgår i undervisningen samt i vejledning fra sundhedsplejersken.

Forældreaktiviteter
I løbet af skoleåret er der forskellige arrangementer og aktiviteter, hvor forældrene forventes af møde op.

Forældremøder afholdes normalt 2 gange årligt, typisk fra 19:00 – ca. 21:00. Ved forældremøderne orienterer klasselæreren og evt. andre lærere om undervisningsstoffet fra en faglig og en pædagogisk synsvinkel og om klassens situation. Der bliver talt om områder, som kræver fælles holdning fra skole og forældre, og forældre kan komme med spørgsmål og forslag, samt andre emner, der omhandler skole, undervisning, elever, lærere, forældre mm.

Fælles forældremøde for alle skolens forældre omhandlende mere overordnede forhold omkring skolen afholdes ved behov. I god tid inden mødet indkaldes alle forældre, typisk gennem ugebrevet, hvor også:

Arbejdsdage
Arbejdsdage afholdes gerne en enkelt eller to gange om året, typisk på lørdage. Forældre giver en hjælpende hånd omkring nye legeredskaber, reparation af skolens inventar, rengøring, vedligeholdelse af udearealer mm. Da en friskole ikke får mange penge at råde over, er forældrenes medvirken ved arbejdsdage af stor betydning for både skolens udseende og børnenes undervisning.

Sommersol
Weekenden inden sidste skoledag afholdes 2 arbejdsdage – kaldet ”Sommersol” – hvor der især sættes fokus på klargøring af skolen, maling af klasseværelser og mange andre praktiske opgaver. Det forventes at forældrene deltager i denne weekend minimum den ene af dagene – alternativt påtager sig en arbejdsopgave på et andet tidspunkt.

3. Månedsfester/Årstidsfester
Månedsfester foregår flere gange om året i skoletiden.

Her viser eleverne skuespil, musikfremførelser, recitationer og andet fra undervisningen for skolens øvrige elever, forældre, bedsteforældre og andre interesserede.

Høstfest en dag i efteråret fra kl. 17-20 for alle, der har lyst.

Mikaelsfest
Mikaelsfest er i skoletiden eller på en lørdag, hvor skolen fejrer overgangen fra den lyse tid til den mørke;

Adventsspiral
Adventsspiral er tirsdag efter basaren, hvor juletiden indvarsles med lys og stemning.

Helligtrekongersfest i skoletiden med fortælling m.m.

Fastelavn i skoletiden, hvor alle børn klæder sig ud og slår katten af tønden.

Påskefest i skoletiden med underholdning og en fortælling.

Majfest – oftest en lørdag – for alle elever, forældre og andre med sjov, hygge og snobrød.

Sommerfesten – en af de sidste dage før sommerferien, hvor der nogle år opføres et stort skuespil.

Foældresamarbejde
Skolen lægger vægt på et tæt samarbejde mellem forældrene, og klasselæreren, der så vidt muligt følger klassen de første 8 år, er den naturlige kontaktperson.

Der afholdes forældremøder i hver klasse 2 gange om året, hvor læreren informerer om de ting, klassen arbejder med og fortæller om, hvordan det går i klassen. I de yngste klasser er der mulighed for, at læreren kommer på besøg i hjemmet. I alle klasser afholdes konsultationer på skolen 1-2 gange årligt afhængigt af klassetrin.

Skole/hjem-samtaler
Fra børnehaveklassen til og med 8. klasse, hvor klasselæreren og – afhængig af klassetrinnet – en faglærer samtaler med forældrene om deres barn og barnets sociale og faglige udvikling. Afholdes en gang om året.

Konsultationer i overskolen (fra 9. klasse) afholdes 2 gange årligt, hvor eleverne sammen med forældrene samtaler om elevens faglige og sociale udvikling med 2 af klassens lærere.

Samtaler mellem lærer(e) og forældre omkring barnets situation kan afholdes i løbet af året, hvis der er ønske og behov for det.

Basar
Afholdes første lørdag i advent. Forældre og lærere laver i fællesskab salgsboder, restaurant og cafe, optræden og underholdning i skolens lokaler.

Julespil
Hvis det er muligt opføres spillet som juleafslutning.

Lærere, skolebestyrelse og forældre opfører traditionelle middelalderlige julespil for skolens elever samt venner af skolen. Det sker som regel aftenen inden juleafslutningen.

Fremmøde
Enkelte af skoleårets arrangementer foregår uden for normal skoletid, men indregnes i skolenormen på 200 årlige skoledage. Der er derfor mødepligt for eleverne til disse arrangementer, som eksempelvis kunne være Mikaelsfest en lørdag formiddag, basar lørdagen før 1. søndag i advent, fastelavnsfest eller julespil som aftenforestilling.

Fælles regler

·   Eleverne skal følge enhver gårdvagts/lærers anvisninger.

·   Elever, som skal henvende sig i et andet lokale, mens der undervises, skal banke på døren og vente, til læreren beder dem om at komme ind.

 • Kun den elev, som har ærinde på kontoret, kommer derop.
 • Eleverne bruger det toilet, der er ved deres klasseværelse. Når salen bruges benyttes toiletterne i omklædningsrummene.
 • Toilettet i foyeren benyttes kun af lærerne samt
 • skolens gæster.
 • Eleverne skal møde til tiden.
 • Der må ikke kastes med sten.

Skolens regler gælder også for fritidspasningen.

Cykler

 • Cykler skal placeres i cykelskuret og cykelstativer.
 • Der må ikke cykles i skolegården.

Om medbragte ting

 • Genstande, der kan være til fare for andre, eksempelvis knive, må ikke medbringes.
 • Lightere og tændstikker må ikke medbringes.
 • Telefoner må ikke bruges i skoletiden.
 • Legerekvisitter til fælles udendørs aktiviteter i frikvarteret, såsom sjippetove, tennisbolde, o. l. opbevares af læreren i undervisningstiden.
 • Legetøj af mere kommerciel art, så som mobiltelefonspil o. l. må ikke bruges på skolen.
 • Eleverne indbyrdes må ikke købe og sælge for penge.

Musikinstrumenter kan, hvis det ønskes, opbevares på kontoret.

Ophold

Elever, der opholder sig på skolens areal efter skoletid, skal følge skolens regler.

Ophold i klasselokalerne efter skoletid skal aftales med en lærer.

Eleverne skal opholde sig udendørs i frikvartererne. Mellem- og overskolens elever må efter aftale med lærerne være inde i frikvartererne.

Skolens elever må ikke færdes på børnehavens område og på parkeringspladsen foran murstensbygningen.

Eleverne må ikke gå uden for skolens grund i skoletiden uden særlig tilladelse.

Eleverne benytter indesko/sokker i klasselokaler og sal. Indesko må ikke bruges udendørs.

Rygning

Der må iflg. gældende lov ikke ryges på skolens grund. Eleverne må ikke ryge i forbindelse med skoleudflugter, klasseture m.v.

Boldspil etc.
Rundbold og lignende må spilles på arealet vest for volden.
Basketball, hockey og lignende må spilles på basketballbanen.
Boldspil med små bolde op ad mur foregår på murstensbygningens gavl eller opad salbygningen ud mod legepladsen.
Firkantspil foregår på banen ved fritidspasningen.
Leg med snebolde foregår på arealet vest for volden

Mobiltelefoner
Vi henstiller at mobiltelefoner ikke medbringes unødigt .
Eleverne i under- og mellemskolen skal have medbragte mobiltelefoner slukket i skoletiden. Eleverne i overskolen skal have mobiltelefoner slukket i undervisningstiden.

Hvis mobiltelefoner benyttes uden tilladelse, kan mobiltelefonen konfiskeres- kan hentes på kontoret af forældre.

Eleverne kan låne skolens telefon til korte, vigtige beskeder.

Sygdom/Fravær
Eleverne må som hovedregel kun forsømme skolen ved sygdom. Ved elevens fravær kontaktes skolens kontor eller klasselæreren samme dags morgen.

Ved fravær grundet sygdom skal skolen i det omfang, det skønnes nødvendigt i forhold til undervisningen, sørge for, at eleven får tilegnet sig det gennemgåede stof.

Ved andre forsømmelser end sygdom er det elevens eget ansvar at tilegne sig det faglige stof, som er gennemgået under forsømmelsen og skrive eller læse det stof, han/hun ikke fik gennemgået i timerne.

Ekstra feriefrihed, fridage og visse andre former for fritagelse for undervisningen betragtes fra skolens side principielt som forsømmelse.

Der føres protokol dagligt i underskolen. I overskolen føres endvidere protokol i visse enkelt-lektioner.

I underskolen gøres forældrene opmærksomme på, når antallet af fraværsdage overstiger 20. Ved samme lejlighed informeres forældrene om, at skolen har pligt til at underrette om elever med stort fravær til de sociale myndigheder.

I overskolen ((8.)/9./10. kl.) informeres forældrene, hvis barnets fravær er over 10%. Med hensyn til hele fraværsdage er proceduren som i underskolen.

Udeblivelse fra enkeltlektioner vil medføre henvendelse til forældrene.

Ansvar
Skolens bygninger og inventar skal behandles ordentligt.
Hvis eleverne med eller uden forsæt ødelægger eller beskadiger skolens inventar kontaktes forældrene, som er erstatningsansvarlige. Eleverne og/eller forældrene må bringe det ødelagte i stand igen.

Skolen sørger for:

 • Papir til undervisningsbrug, herunder periodehefter.
 • Bøger til undervisningsbrug som klassesæt, eksempelvis fremmedsprogslæsebøger, grammatikbøger, atlas, ordbøger, litteraturbøger i danskundervisningen,.
 • Pentatonfløjte i 1. og 2. klasse.
 • Eurytmisko til låns og eurytmidragter.
 • Materialer til håndarbejde, sløjd, maling, kobbersløjd, bogbinding mm.

Anskaffelser og udgifter, der påhviler hjemmet:

 • Månedlig betaling af skolepenge, se skolepenge.
 • Transport til/fra skole.
 • Sopranblokfløjte (3. klasse), ca. 525,- kr.
 • Sangbogen “555 sange” (3.klasse), ca. 200,- kr.
 • Evt. anskaffelse af violin i 3. og 4. klasse, 2000 –3000,- kr. (Instrumentet kan evt. lejes på skolen for 40 kr. pr md., og ellers kan skolen evt. være behjælpelig med køb og salg).
 • Evt. musikskoleundervisning 5., 6., 7. og 8. klasse, ca. 2-300,- kr. pr. måned – musikskoletakst.
 • Evt. leje (eller køb) af musikinstrument til undervisning på musikskole, ca. 75,- kr. pr. måned.
 • Billetter/entréer til f.eks. eksterne skoleforestillinger (på f. eks. Aalborg Teater)
 • Busture.
 • Regnemaskine (8. klasse) 200,- kr.
 • Passersæt samt trekant og gradmåler til geometri.
 • Grammatikbøger efter aftale ved forældremøde.
 • Indesko til brug i klasselokalet.
 • Gymnastiktøj.
 • Håndarbejdspose.
 • Eurytmisko – 25 kr. pr. år. Opkræves via skolepengene.
 • Penalhus (indholdet veksler med klassetrinnet): blyanter, tykke og tynde farveblyanter, viskelæder, lineal, tegnetrekant, passer, fyldepen.
 • Daglig madpakke.
 • Klasserejser, se andetsteds.
 • Mulighed for tilkøb af særlige ydelser :
 • Fritidspasning fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, se skolepenge.

Skolepenge
Der betales skolepenge 11 måneder om året. Juli er betalingsfri. Se det aktuelle beløb her på hjemmesiden.

Sfo
Fritidspasningen er åben for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse alle skoledage kl. 7:00-8:00 samt 12:30-16:30.

Fripladstilskud
Afhængigt af forældrenes indtægt kan der ansøges om hel eller delvis friplads. Ansøgningspapirer fås på kontoret.

Det er skolens politik at alle uanset økonomisk formåen kan have deres barn på skolen, hvis man har taget et bevidst valg omkring skolens pædagogik. Spørgsmål omkring dette emne rettes via skolelederen til bestyrelsen.

Forventede klasserejser – vejl.:

I løbet af skoletiden bliver der klasserejser og studierejser. Forældrene informeres i god tid om tidspunkt, varighed, betaling af rejse og andre relevante oplysninger i forbindelse med turen. Det tilstræbes altid at gøre turene billigst muligt.

 • Børnehaveklasse – 3. klasse: Evt. en-dagstur
 • 4. klasse, første lejrskole tæt ved hjemmet
 • 5. klasse, hytte tur lidt længere væk
 • 6. klasse, typisk rejse med cykler
 • 7. klasse, geologitur.
 • 8. klasse, op i bjerge og vandre/Andet
 • 9. klasse, kunstrejse til Glyptoteket
 • Evt. landbrugstur
 • 10. klasse, landmålingstur

Evt. Afsluttende udlandsrejse

Forældrene er velkomne til at arrangere en klassekasse bestående af beløb fra forskellige former for klassearbejde – frivillige indbetalinger osv.

De ældre klasser har af og til tjent penge ved salg af postkort, loppemarked, cafe mm. Disse penge kan evt. bruges til at reducere forældrebetalingen ved klasserejser.

Klasserejser betragtes på lige fod med al anden undervisning og kan som udgangspunkt ikke fravælges.

Befordring
Ministeriet giver et mindre tilskud til befordring som er afhængig af skolevejens længde. Dette administreres via skolens kontor.

Ansøgning sendes ud i skoleårets begyndelse – dokumentation for transportudgift afleveres på skolen ved skoleårets afslutning, hvorefter tilskuddet vil blive udbetalt.

Rengøring
Enkel rengøring og oprydning i klasseværelset ordnes af klassens dukse, hvor klasselæreren har en slags overordnet tilsyn. De første skoleår er dukseopgaverne meget enkle, men senere i skoleforløbet bliver arbejdet mere omfattende, ikke mindst fordi duksearbejdet i højere grad betragtes som en opgave, man som elev er ansvarlig overfor. En mere grundig rengøring af klasseværelse eller omklædningsrum samt evt. gang og toilet en opgave, som på skift ordnes af klassens forældre i weekenden. Rengøring kan under normale omstændigheder klares på en times tid.

Konfirmation
Såfremt der ønskes konfirmation i folkekirken, foregår konfirmationsundervisning som oftest på 7./8. klassetrin i skoletiden.

Forældrene aftaler med hinanden ved et forældremøde, hvornår og hvor undervisningen skal foregå.

Konfirmation i andre kirker og trossamfund aftales af de enkelte familier og meddeles til skolen. Det er muligt for eleverne at fritages for en del af undervisningstimerne for at kunne komme til konfirmationsforberedelse.

Ugebrev
Der er ugentlig kontakt mellem skolen og hjemmene i ugebrevet “Fredagsbrevet”, som sendes til jeres e-mailadresse, eller sendes med eleverne hjem. Her skriver klasselæreren og evt. faglærerne om det aktuelle arbejde i klasserne, små praktiske meddelelser, orientering om lektier, indkaldelse til forældremøder, korte pædagogiske indlæg og meget andet. Skolen orienterer om møder og årstidsfester, der kan være meddelelser af administrativ art fra kontoret, bestyrelsen refererer fra dens møder, og der er også mulighed for at elever eller forældre kan have små notitser om bortkomne sager eller lignende.

Alle forældre opfordres til på denne måde at følge med i skolens liv.

Tidsskrift
Fire gange årligt modtager alle forældre tidsskriftet “Steinerbladet”, som udgives i fællesskab af de danske og norske Waldorfskoler/Rudolf Steiner-skoler. Skolen betaler for dette abonnement, som således er en gave til forældrene.

Bladet behandler pædagogiske og kulturelle emner. Se mere her: https://steinerbladet.dk/

Information
I hvert ugebrev står noteret fridage, skolebegivenheder og ekstraordinære mødedage, eksempelvis månedsfester, for det næste stykke tid. Derudover modtager alle elever hele årets kalender i begyndelse af skoleåret, og den vil altid være at læse opdateret på skolens hjemmeside. Også forældremøder, foredrag m.v. er nævnt i oversigtskalenderen.

Generelt er skolens fridage sammenfaldende med folkeskolens med enkelte, mulige undtagelser.