: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 : kontor@oestskolen.dk Sociale medier:

Evaluering


Evaluering og selv-evaluering

Frie grundskoler skal, ifølge friskoleloven §9, enten selv- evaluere skolen regelmæssigt eller vælge en tilsynsførende. Lovpligtig evaluering sker således enten ved selv-evaluering eller ved tilsynsførende.

Østskolen-Waldorfskolen i Aalborg har meddelt Undervisningsministeriet/Ministeriet for Børn og Undervisning at der ikke afholdes Folkeskolens afgangsprøver. Skolen benytter egne fagplaner.

Tilsyn (evaluering af skolens samlede undervisningstilbud)

Skolen har en forældrevalgt og certificerede tilsynsførende, der årligt kommer på skolen for at bedømme skolens samlede undervisningstilbud. Den tilsynsførende har pligt til at påse, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Gennem samtaler med lærere og elever, iagttagelse af arbejdet i en eller flere undervisningstimer og gennem studier af elevers skriftlige arbejder vurderer den tilsynsførende skolens undervisningsmæssige og pædagogiske indhold.

Der henvises i øvrigt til skolens hjemmeside, hvor den seneste rapport kan ses.

Mere om andre former for tilsyn
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har, jf. friskolelovens § 9 f, også ansvaret for at føre et overordnet statsligt tilsyn med skolerne. Det statslige tilsyn tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte skolers ledelse og bestyrelse. Styrelsen fører tilsyn med, at de frie grundskoler følger lovgivningen på området, herunder om skolerne overholder stå mål med-kravet, frihed og folkestyrekravet samt kravet om uafhængighed i friskoleloven.

Hertil kommer et økonomisk-administrativt tilsyn, som dels omhandler tilsyn med skolernes regeloverholdelse i forhold til administrationen på skolerne. ”Hoved- og nøgle tal” ( årsregnskab), kan læses her på hjemmesiden.

——

Den øvrige evaluering og selv-evaluering

  1. Elevernes udbytte af undervisningen

Skolerne skal løbende, og som en integreret del af undervisningen, foretage evalueringer af elevernes udbytte af undervisningen. Løbende evalueringer ligger ud over den evaluering, som elevernes eventuelle prøver og eventuelle standpunktskarakterer er udtryk for. Der stilles således krav til, at skolerne gennem hele skoleforløbet evaluerer elevernes udbytte af undervisningen.

Skolerne bestemmer selv, hvilke evalueringsformer der vil være hensigtsmæssige i forhold til fag, undervisningens tilrettelæggelse, klassetrin mv.

Evaluering af elevernes udbytte på vores skole

Vidnesbyrd

Skolen har ingen eksaminer, og der gives ikke karakterer. I stedet gives en skriftlig udtalelse, et såkaldt vidnesbyrd, om elevernes præstationer, evner og muligheder på såvel faglige som individuelle og sociale områder. Disse skriftlige udtalelser gives på 2., 4., 6., 8., 9. og 10. klassetrin. Fra 9. klasse ledsages udtalelserne af pensumbeskrivelser i alle fag. På klassetrinene 2. og 4. er udtalelserne rettet til forældrene. I 6. og 8. klasse er udtalelserne også henvendt til eleverne selv. I 9. og 10. klasse er udformningen stilet til brug ved optagelse på ungdomsuddannelse, overgang til efterskole eller til evt. ansættelse.

Udtalelser ved arbejdshæfter, selvstændige opgaver og andre afleveringer

Eleverne udarbejder til hovedfag et arbejdshæfte, der afleveres umiddelbart efter periodens slutning. Dette hæfte afspejler, hvad den enkelte elev har fået med sig fra undervisningen. Arbejdshæfterne returneres til eleverne senest fire uger efter afleveringen med en kommentar fra læreren. Denne kommentar beskriver både hæftets udformning og indhold, men også elevens arbejde og engagement i timerne. Ved skriftlige afleveringer i fagtimer – f.eks. dansk, regning, matematik og sprogfag returneres de med en kommentar om hæftets eller papirets indhold. Ved selvstændige opgaver, der strækker sig over 2 eller flere måneder, og som indeholder både noget skriftligt og håndværksmæssigt eller kunstnerisk, fordeler lærerne opgaverne, som skal bedømmes imellem sig, og de forsynes altid med en fyldig kommentar. Ved afslutningsklassers opgaver kan der benyttes eksterne fagpersoner ud over skolens egne lærere. I forbindelse med aflevering af afgangsopgaverne finder der en offentliggørelse sted i form af en udstilling med en lille mundtlig fremlægning fra hver elev.

Mundtlig evaluering

Lærerne giver feedback til eleverne i forbindelse med undervisningen. Værdien af anerkendelse af den enkelte elevs præstation inden for egne evner og muligheder vægtes højt.

Hjemmebesøg og konsultationer

I de yngre klasser kan klasselæreren tilbyde at komme på besøg i familien. I de ældre klasser inviteres til en til to årlige konsultationer på skolen, hvor klasselæreren og en faglærer er til stede. Det centrale i konsultationen er elevens udbytte af skolegangen, elevens trivsel og fra 6. klasse tiltagende fokus elevens uddannelsesplaner.

Forældremøder

I hver klasse er der to til tre forældremøder pr. skoleår. Hvert forældremøde består af en fremlæggelse fra klasselærer og faglærere om, hvad der er undervist i og de pædagogiske begrundelser herfor. På denne måde får forældrene en fornemmelse af det, der er denne skoles særkende. Derudover beskrives livet i klassen: Hvordan arbejdes der, hvordan det sociale liv er osv. Samarbejde mellem forældre og skole Udover forældremøder, konsultationer og tilbud om hjemmebesøg, er der løbende mulighed for dialog mellem forældrene og skolen. I forbindelse med fester, morgensang, skuespil og anden deltagelse i arrangementer, reparation og vedligeholdelse af skolens bygninger og anlæg, skabes der rum for samtaler af både udviklende og evaluerende karakter.

Prøver og tests

Den enkelte klasselærer eller faglærer kan afholde prøver mundtligt eller skriftligt. I 9. klasse præsenteres eleverne for Folkeskolens Afgangsprøve, så de kan få indblik i og forståelse af kravene på dette klassetrin. I specialundervisningen foretages udredende tests, som bedømmes i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings konsulenter.

Morgensang

Der afholdes morgensang for hele skolen hver morgen. Her gives mulighed for at se eleverne i en større social sammenhæng. Forældre er velkomne, så også her er der mulighed for dialog mellem forældre og lærere.

Lærermøder

Skolens pædagogiske anliggender varetages af skoleleder og lærerkollegium på ugentlige lærermøder, som består af fælles arbejde med antroposofien som den livsanskuelse, der ligger bag det, der foregår på skolen. Der arbejdes med de pædagogiske og praktiske spørgsmål samt drøftelser af forhold omkring eleverne


Evaluering af samlede undervisning

Skolerne skal også regelmæssigt evaluere den samlede undervisning. Denne evaluering skal ses i sammenhæng både med de løbende evalueringer af elevernes udbytte af undervisningen og med kravet til skolerne om at give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen vælger selv form og metode for evalueringen. Formen og metoden kan skifte fra gang til gang. Herudover skal skolen udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. Skolen fastsætter selv formen på opfølgningsplanen.

Resultatet af evaluering og opfølgningsplan skal endvidere kunne ses på skolens hjemmeside.

Evaluering af  det samlede undervisningstilbud på vore skole

Skolen skal løbende vurdere, om undervisningen lever op til indholdet i de mål og planer, den har opstillet.

Arbejdet gennemføres af lærerkollegiet, og ud fra resultatet af denne evaluering planlægges opfølgningsforløb for det kommende skoleår. Der udvælges i januar/februar et eller flere evalueringspunkter, som lærerne løbende arbejder med.

Der tages udgangspunkt i Waldorfskolens undervisningsplaner, formål og værdigrundlag, så skolens samlede tilbud om undervisning efter Rudolf Steiners pædagogiske principper og menneskesyn bliver omfattet af evalueringen.

Princippet for vores evalueringer baseres som udgangspunkt på dialog blandt lærere og pædagogisk personale.

Skolens ugentlige lærermøder indeholder altid evalueringer, som omsættes i den daglige praksis, og derudover afholdes mindst en årlig pædagogisk dag blandt lærerne, hvor selvevaluering er det centrale emne.


Plan for evaluering

På Waldorf Skolen i Aalborg evaluerer vi hver andet år. Bestyrelsen tager i samarbejde med ledelsen stilling til kommende evaluerings emne i september hver ulige år.  Næste evaluerings planlægges derfor i september 2023.

Foreløbigt evalueringsspørgsmål:

”Hvordan forbereder vi eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre”


Opfølgning

  • For at sikre, at evalueringsforløbet til enhver tid tager udgangspunkt i virkeligheden med den nødvendige aktualitet, kan der iværksættes yderligere evalueringer.
  • Evalueringsarbejdet skal desuden støtte op om konstruktive udviklingsprocesser
  • Evalueringsresultater og opfølgningsplaner vil efter drøftelse med skolens bestyrelse blive lagt på skolens hjemmeside.
Evaluering 2021Resultat-af-evaluering-af-skolens-samlede-undervisningstilbud-2018_2021.pdf