: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 : kontor@oestskolen.dk Sociale medier:

Organisation

Østskolen er en selvejende institution. Ingen enkeltpersoner, firmaer eller andre har ejerandele i skolen eller hæfter for skolens gæld.
Skolen ledes i samarbejde med lærerkollegiet og skolelederen af en valgt bestyrelse.  (Se vedtægter)

 

Skolen modtager et tilskud fra staten, der svarer til ca. 72 % af udgifterne i Folkeskolen. Resten af skolens drift dækkes gennem skolepenge, udlejning af lokaler og af og til af frivillige bidrag.

Skolen lægger vægt på selvforvaltning, dvs. at de
mennesker, der påtager sig et ansvar for at drive skolen – i første række lærerkollegiet og bestyrelsen – driver skolen i fællesskab.

Lærerkollegiet

Pædagogiske spørgsmål som vedrører hele skolen, behandles af det samlede lærerkollegium, der mødes hver torsdag eftermiddag for at drøfte skolens anliggender. Udover de praktiske spørgsmål, er det også her der sker udviklingsarbejde i form af seminararbejde og gensidig inspiration.
Med mellemrum deltager bestyrelsen i en del af lærermødet.

Bestyrelsen

Skolens bestyrelse tager sig af spørgsmål som økonomi, ansættelse/afskedigelse i samarbejde med lærerkollegiet, organisering af forældrearbejde, P.R. m.m.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Suppleanterne deltager løbende i bestyrelsesarbejdet.   3 medlemmer og suppleanterne vælges af og blandt forældrene på skolens årlige generalforsamling i april måned. Valgperioden er 2 år for bestyrelsesmedlemmer og 1 år for suppleanter. De 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer er udpeget af henholdsvis Kulturforeningen (skoleforeningen) og Antroposofisk Selskab. Skolens vedtægter udleveres gerne ved henvendelse til kontoret.

Ved bestyrelsesmøder deltager skolelederen, samt eventuelt en repræsentant fra lærerkollegiet.

Bestyrelsen og lærerkollegiet har et udstrakt samarbejde om en lang række spørgsmål. Bestyrelsen og kollegiet har jævnligt møder sammen.

Samarbejdet bygger på tillid og gensidig information. Mange af arbejdsopgaverne i kollegiet og bestyrelsen løses af udvalg, arbejdsgrupper eller mandatgrupper.

Bestyrelsen mødes ca. en gang om måneden.

Støtteforening
Igennem mange år har “Kulturforeningen af
22-5-84″ været skolens støtteforening. Forældre, tidligere forældre
og øvrige venner af skolen kan være medlemmer, som har betalt 125 kr. i årlig kontingent. Foreningen er hvilende pt. Kulturforeningen skal ledes af en bestyrelse, som er valgt af foreningens generalforsamling. Kulturforeningen stod tidligere for bl.a. gennemførelsen af skolens årlige julebasar og andre arrangementer og stod desuden i skolens opbygningsår for opførelse af skolens bygninger. Siden 2001 er alle bygninger overdraget til
skolen selv.