: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 (8-9) : kontor@aalborgsteinerskole.dk Sociale medier:

Betalingsregler

Træder i kraft august 2023.

Aalborg Steinerskole er omfattet af Friskoleloven, og herigennem berettiget til statstilskud. For at modtage statstilskuddet er det et lovkrav, at en del af skolens indtægter kommer fra forældrebetaling.

De gældende satser fremgår her.

Fastsættelse af skolepenge og SFO-betaling
Skolens bestyrelse har det formelle ansvar for skolens økonomi, og det er den, der fastsætter beløbet på skolepengene samt betaling for SFO. Skolepengene er med til at dække den del af skolens udgifter, som ikke dækkes af statstilskud.

Søskenderabat
Vi yder søskendemoderation, det vil sige at der betales fuld skolepenge for det første barn, mindre for det andet barn og tredje barn og ingen skolepengebetaling for efterfølgende børn.

Andre udgifter
Udover den månedlige skolepengebetaling vil der endvidere blive udgifter til f.eks. instrumentleje, materialer, klasserejser. Der ydes ikke tilskud hertil.

Tilskud til nedsættelse af skolepenge
Staten, i form af Fordelingssekretariatet, stiller en begrænset sum penge til rådighed som tilskud til nedsættelse af skolepenge. Midlerne fordeles efter ansøgning og forældres indkomstgrundlag. Skema til ansøgning udleveres til alle forældre ved skoleårets begyndelse.

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 1. september i det pågældende skoleår. Efter denne dato kan der ikke længere ansøges for skoleåret. Vær opmærksom på at størrelsen på fripladstilskuddet først modtages fra Fordelingssekretariatet ultimo december, og kan derfor først fratrækkes i skolepengeopkrævningen fra februar til juni måned i alt 5 måneder.

Yderligere nedsættelse af skolepenge
Skolen stiller selv en begrænset sum penge til rådighed som tilskud til nedsættelse af skolepenge for trængte familier. For familier, der har søgt om nedsættelse af skolepenge hos Fordelingssekretariatet, vil skolen yde en del af elevens støttebehov relativt ift. Eunomias fordelingsnøgle.

Ekstraordinære omstændigheder
Såfremt der opstår særlige omstændigheder, der påvirker en families betalingsmulighed, kan familien kontakte skolens kontor med henblik på at udarbejde en særaftale med skolen, der kan løbe i en tidsbegrænset periode (maks. 3 måneder ad gangen). En aftale kan godt fornyes i en ny tidsbegrænset periode, men det er en væsentlig faktor for at en aftale kan indgås, at der er tale om midlertidige forhold, der påvirker familiens betalingsevne. Det er bestyrelsen, der tager endelig stilling til om aftalen kan indgås.

Indmeldelsesgebyr til skolen
Et indmeldelsesgebyr betales i forbindelse med optagelse på skolen. Indmeldelsesgebyret skal kun indbetales én gang pr. barn og refunderes ikke.

Betalingsbetingelser
Betalinger af skolepenge og SFO opkræves gennem Betalingsservice. Ved anden betalingsform end Betalingsservice opkræves et administrationsgebyr. Vi opkræver skolepenge i 11 måneder, idet vi ikke opkræver skolepenge i juli måned.

Restancer
Restancer må ikke opstå. Opstår der problemer med betaling, skal man straks kontakte skolens kontor med henblik på at lave en aftale om betaling.

Ved manglende betaling fremsendes der op til 3 rykkerskrivelser jf. Renteloven. Herefter vil gælden blive inddrevet via Gældsstyrelsen. Endvidere kan bestyrelsen konkret vælge at iværksætte en elevudskrivningsprocedure.

Udmeldelse
Udmeldelse af skole og/eller SFO skal meddeles skriftligt til skolens kontor med en måneds varsel til den første i en måned. Udmeldelsesformularen kan hentes på skolens kontor.