: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 (8-9) : kontor@aalborgsteinerskole.dk Sociale medier:

Procedure for Opsporing af Børn med Mistrivsel

På Aalborg Steinerskole anvender vi en holistisk og individuel tilgang til at opspore og håndtere børns mistrivsel. Her er en oversigt over vores procedure:

 1. Observation og Identifikation:
  • Læreres og Pædagogers Rolle: Lærere og pædagoger observerer eleverne nøje i dagligdagen, både i faglige og kreative aktiviteter. De er opmærksomme på ændringer i adfærd, humør og præstationer.
  • Klasselærerskaber: Den tætte relation mellem klasselæreren og eleverne, som opbygges over flere år, giver læreren mulighed for at opdage subtile tegn på mistrivsel.
  • Forældresamarbejde: Forældre opfordres til at dele bekymringer og observationer om deres barns trivsel med skolen.
 2. Samtaler og Inddragelse:
  • Individuelle Samtaler: Klasselæreren holder regelmæssige samtaler med eleverne for at skabe tryghed og forståelse. Disse samtaler er en vigtig platform for eleverne til at udtrykke eventuelle problemer.
  • Forældremøder: Der afholdes hyppige møder med forældrene, hvor barnets trivsel og udvikling drøftes. Forældrenes perspektiv og indsigt er en vigtig del af vurderingen.
 3. Holistisk Vurdering:
  • Klasselæreren og Faglærere: Klasselæreren samarbejder med faglærere og andre pædagogiske medarbejdere for at danne et samlet (holistisk) billede af elevens trivsel.
  • Trivselsvurdering: Regelmæssige målinger af elevernes trivsel kan identificere problemområder.
 4. Indsats og Intervention:
  • Individuelle Handlingsplaner: Udvikling af en handlingsplan med specifikke mål og tiltag tilpasset elevens behov. Dette kan inkludere ændringer i skemaet, ekstra støtte i visse fag eller øget fokus på kreative aktiviteter.
  • Specialpædagogiske tilbud: Tilbyde ekstra støtte i form af specialundervisning eller andre tilpassede læringsmetoder.
  • Mentorordninger: En voksen på skolen tildeles som mentor, som eleven kan have regelmæssige samtaler med for at styrke trivsel og udvikling.
 5. Opfølgning og Evaluering:
  • Løbende Opfølgning: Regelmæssige møder mellem lærere, forældre og eventuelt terapeuter for at evaluere og justere handlingsplanen.
  • Evalueringsmøder: Klasselæreren holder evalueringsmøder med eleven for at tale om fremskridt og trivsel.
 6. Samarbejde med Eksterne Partnere:
  • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR): Ved behov inddrages PPR til yderligere vurdering og rådgivning.
  • Eksterne Specialister: Samarbejde med psykologer, terapeuter eller andre relevante fagpersoner uden for skolen for at sikre en helhedsorienteret indsats.

På Aalborg Steinerskole lægger vi vægt på at skabe et trygt og inkluderende læringsmiljø, hvor hvert barn ses som et unikt individ. Vores procedure for opsporing af mistrivsel integrerer Steinerpædagogikkens holistiske principper, hvor observation, individuel støtte og samarbejde med forældre og specialister er centrale elementer. Målet er at sikre, at alle elever trives og udvikler sig harmonisk på både det faglige, sociale og personlige plan.