: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 (8-9) : kontor@aalborgsteinerskole.dk Sociale medier:

Evaluering og prøver

Afgangsprøver og fagplaner

Skolen har meddelt ministeriet at der ikke afholdes Folkeskolens afgangsprøver. Skolen benytter egne fagplaner.

Evaluering og selv-evaluering

Frie grundskoler skal, ifølge friskolelovens §9, enten selv-evaluere skolen regelmæssigt eller vælge en tilsynsførende.

Tilsynsførende

Skolen har en forældrevalgt og certificeret uvildig tilsynsførende, der årligt kommer på skolen for at bedømme skolens samlede undervisningstilbud. Den tilsynsførende har pligt til at påse, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Gennem samtaler med lærere og elever, iagttagelse af arbejdet i en eller flere undervisningstimer og gennem studier af elevers skriftlige arbejder vurderer den tilsynsførende skolens undervisningsmæssige og pædagogiske indhold, og aflægger en skriftlig rapport.

Statsligt tilsyn

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har ifølge friskolelovens § 9 f også ansvaret for at føre et overordnet statsligt tilsyn med skolerne. Det statslige tilsyn tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte skolers ledelse og bestyrelse. Styrelsen fører tilsyn med, at de frie grundskoler følger lovgivningen på området, herunder om skolerne overholder kravet om at undervisningen står på mål med undervisningen i folkeskolen, kravet om forberedelse af eleverne til det danske samfund med frihed og folkestyre, samt kravet om uafhængighed og at midlerne alene kommer skolernes undervisningsvirke til gode.

Hertil kommer et økonomisk-administrativt tilsyn, som dels omhandler tilsyn med skolernes regeloverholdelse i forhold til administrationen på skolerne. Se de økonomiske nøgletal for skolen.

Evaluering af elevernes udbytte

Skolerne skal løbende, og som en integreret del af undervisningen, foretage evalueringer af elevernes udbytte af undervisningen. Løbende evalueringer ligger ud over den evaluering, som elevernes eventuelle prøver og eventuelle standpunktskarakterer er udtryk for. Der stilles således krav til, at skolerne gennem hele skoleforløbet evaluerer elevernes udbytte af undervisningen.

Skolerne bestemmer selv, hvilke evalueringsformer der vil være hensigtsmæssige i forhold til fag, undervisningens tilrettelæggelse, klassetrin mv.

Vidnesbyrd

Skolen har ingen eksaminer, og der gives ikke karakterer. I stedet gives en skriftlig udtalelse, et såkaldt vidnesbyrd, om elevernes præstationer, evner og muligheder på såvel faglige som individuelle og sociale områder. Disse skriftlige udtalelser gives på 2., 4., 6., 8., 9. og 10. klassetrin. Fra 9. klasse ledsages udtalelserne af pensumbeskrivelser i alle fag. På klassetrinene 2. og 4. er udtalelserne rettet til forældrene. I 6. og 8. klasse er udtalelserne også henvendt til eleverne selv. I 9. og 10. klasse er udformningen stilet til brug ved optagelse på ungdomsuddannelse, overgang til efterskole eller til evt. ansættelse.

Udtalelser ved arbejdshæfter, selvstændige opgaver og andre afleveringer

Eleverne udarbejder til hovedfag et arbejdshæfte, der afleveres umiddelbart efter periodens slutning. Dette hæfte afspejler, hvad den enkelte elev har fået med sig fra undervisningen. Arbejdshæfterne returneres til eleverne senest fire uger efter afleveringen med en kommentar fra læreren. Denne kommentar beskriver både hæftets udformning og indhold, men også elevens arbejde og engagement i timerne.

Ved skriftlige afleveringer i fagtimer – f.eks. dansk, regning, matematik og sprogfag returneres de med en kommentar om hæftets eller papirets indhold. Ved selvstændige opgaver, der strækker sig over 2 eller flere måneder, og som indeholder både noget skriftligt og håndværksmæssigt eller kunstnerisk, fordeler lærerne opgaverne, som skal bedømmes imellem sig, og de forsynes altid med en fyldig kommentar. Ved afslutningsklassers opgaver kan der benyttes eksterne fagpersoner ud over skolens egne lærere. I forbindelse med aflevering af afgangsopgaverne finder der en offentliggørelse sted i form af en udstilling med en lille mundtlig fremlægning fra hver elev.

Mundtlig evaluering

Lærerne giver feedback til eleverne i forbindelse med undervisningen. Værdien af anerkendelse af den enkelte elevs præstation inden for egne evner og muligheder vægtes højt.

Hjemmebesøg og konsultationer

I de yngre klasser kan klasselæreren tilbyde at komme på besøg i familien. I de ældre klasser inviteres til en til to årlige konsultationer på skolen, hvor klasselæreren og en faglærer er til stede. Det centrale i konsultationen er elevens udbytte af skolegangen, elevens trivsel og fra 6. klasse tiltagende fokus elevens uddannelsesplaner.

Forældremøder

I hver klasse er der to til tre forældremøder pr. skoleår. Hvert forældremøde består af en fremlæggelse fra klasselærer og faglærere om, hvad der er undervist i og de pædagogiske begrundelser herfor. På denne måde får forældrene en fornemmelse af det, der er denne skoles særkende. Derudover beskrives livet i klassen: Hvordan arbejdes der, hvordan det sociale liv er osv. Samarbejde mellem forældre og skole Udover forældremøder, konsultationer og tilbud om hjemmebesøg, er der løbende mulighed for dialog mellem forældrene og skolen. I forbindelse med fester, morgensang, skuespil og anden deltagelse i arrangementer, reparation og vedligeholdelse af skolens bygninger og anlæg, skabes der rum for samtaler af både udviklende og evaluerende karakter.

Prøver og tests

Vi foretager løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen er udgangspunkt for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den
enkelte elevs behov og forudsætninger. Eleven skal så vidt muligt tilegne sig kundskaber og
færdigheder, der følger de fastsatte slutmål i vores undervisningsplaner.

I skoleåret 24/25 begynder vi at arbejde med at teste eleverne som et redskab der understøtter vores evaluering efter anerkendte testmaterialer. Testene danner baggrund for en individuel indsats i forhold til den enkelte elev, samt eventuelle indstillinger til støtte/specialundervisning. Det er skolens læsevejleder og specialvejleder der tager testen med eleverne, og spare med læreren efterfølgende, eleven modtager ikke et testresultat men en samlet evaluering til skole-hjem-samtalen og igennem vidnesbyrdet.

  • Februar – marts: Testene bliver taget på hvert klassetrin.
  • April: Klassekonference bliver holdt mellem læsevejlederen/specialvejlederen og klasselærer hvor testen understøtter.
  • Maj: skole-hjem-samtaler – hvor evaluering og test resultat understøtter samtalerne.
  • Juni: Vidnesbyrd- hvor skole-hjem-samtaler, evaluering og test resultater er med til at understøtte elevens vidnesbyrd.

Følgende test bliver brugt:

1.kl.: Bogstavetest

2.kl.: Ordblindeopsporings test.

3.kl.: Ordblindetest.

2-9.kl.: Dansk og Mat (Hogrefe ST og MGR/FGR) og sprog.

8-9.kl.: Eleverne bliver præsenteret for en adgangsgivende prøve for videregående uddannelse, hvor de får et indblik i og forståelse for denne test form.

Morgensang

Der afholdes morgensang for hele skolen hver morgen. Her gives mulighed for at se eleverne i en større social sammenhæng. Forældre er velkomne, så også her er der mulighed for dialog mellem forældre og lærere.

Lærermøder

Skolens pædagogiske anliggender varetages af skoleleder og lærerkollegium på ugentlige lærermøder, som består af fælles arbejde med antroposofien som den livsanskuelse, der ligger bag det, der foregår på skolen. Der arbejdes med de pædagogiske og praktiske spørgsmål samt drøftelser af forhold omkring eleverne

Evaluering af samlede undervisning

Skolerne skal også regelmæssigt evaluere den samlede undervisning. Denne evaluering skal ses i sammenhæng både med de løbende evalueringer af elevernes udbytte af undervisningen og med kravet til skolerne om at give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen vælger selv form og metode for evalueringen. Formen og metoden kan skifte fra gang til gang. Herudover skal skolen udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. Skolen fastsætter selv formen på opfølgningsplanen.

Resultatet af evaluering og opfølgningsplan skal endvidere kunne ses på skolens hjemmeside.

Løbende evaluering

Skolen skal løbende vurdere, om undervisningen lever op til indholdet i de mål og planer, den har opstillet.

Arbejdet gennemføres af lærerkollegiet, og ud fra resultatet af denne evaluering planlægges opfølgningsforløb for det kommende skoleår. Der udvælges i januar/februar et eller flere evalueringspunkter, som lærerne løbende arbejder med.

Der tages udgangspunkt i Waldorfskolens undervisningsplaner, formål og værdigrundlag, så skolens samlede tilbud om undervisning efter Rudolf Steiners pædagogiske principper og menneskesyn bliver omfattet af evalueringen.

Princippet for vores evalueringer baseres som udgangspunkt på dialog blandt lærere og pædagogisk personale.

Skolens ugentlige lærermøder indeholder altid evalueringer, som omsættes i den daglige praksis, og derudover afholdes mindst en årlig pædagogisk dag blandt lærerne, hvor selvevaluering er det centrale emne.

Plan for evaluering

På skolen evaluerer vi hvert andet år. Bestyrelsen tager i samarbejde med ledelsen stilling til kommende evalueringsemne i september hvert ulige år.  Næste evaluering planlægges derfor i september 2023.

Foreløbigt evalueringsspørgsmål:

”Hvordan forbereder vi eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre”

Opfølgning

For at sikre, at evalueringsforløbet til enhver tid tager udgangspunkt i virkeligheden med den nødvendige aktualitet, kan der iværksættes yderligere evalueringer.

Evalueringsarbejdet skal desuden støtte op om konstruktive udviklingsprocesser

Evalueringsresultater og opfølgningsplaner vil efter drøftelse med skolens bestyrelse blive lagt på skolens hjemmeside.

Evaluering 2021Resultat-af-evaluering-af-skolens-samlede-undervisningstilbud-2018_2021.pdf