: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 (8-9) : kontor@aalborgsteinerskole.dk Sociale medier:

Forældrehåndbog

Henvendelse til kontor

Skolens kontor har daglig telefontid mellem kl. 8.00 og kl. 9.00.

Tlf. nr. 98 15 74 44

Der vil altid kunne indtales besked på telefonsvareren, hvorefter vi vil ringe tilbage hurtigst muligt.

Alle forældre bedes huske at meddele ændring af fysisk adresse, emailadresse eller telefonnummer så kontoret altid har opdaterede kontaktoplysninger.

Generelt ved sygdom og fravær

Besked vedrørende sygdom og fravær kan ligeledes indtales på telefonsvareren, sendes pr. email til kontor@aalborgsteinerskole.dk eller via SMS til skolens mobil.

Ved sygdom

 • Ved sygdom hos barnet, skal skolens kontor eller klasselærerne kontaktes via e-mail eller tlf.
 • Ved længere tids fritagelse fra enkelte fag eller skoledage kan alene ske efter aftale med skolen.
 • Hvis en elev bliver syg i løbet af skoledagen, kontakter skolen en af forældrene.

Planlagt fravær

Planlagt fravær af en enkelt dag aftales med klasselærerne.

Planlagt fravær for mere end en enkelt dag skal aftales med skoleledelsen.

Skolefri medfører ikke, at eleven er fritaget fra undervisningen. Det er forældrenes og elevens eget ansvar at sikre, at der samles op på de ting, der har været arbejdet med på skolen, mens eleven har været fraværende, her kan der tages kontakt til de enkelte lærer og faglærer. Skolen kan være behjælpelig med undervisningsmateriale.

Lovligt fravær

Lovligt fravær, er sygdom som anmeldes til klasselæren og f.eks. lægebesøg, tandlæge, besøg hos sundhedsplejerske eller særlig omstændigheder i familien.

Hvis en elevs fravær overstiger 12 dage pr halve år, kontakter klasselæreren forældrene.

Ulovligt fravær

Al fravær uden kontakt fra forældrene, ses som ulovligt fravær. F.eks. pjæk fra en time eller hel skoledag. Ved første tilfælde af ulovligt fravær, kontakter klasselæren barnets forældre.

Lærerkollegiet

Lærerne, tilsammen betegnet lærerkollegiet, har det praktiske ansvar for alle pædagogiske spørgsmål og skolens daglige liv. Skolelederen tager sig af forvaltning og økonomi og er desuden medlem af kollegiet. Kollegiet mødes hver torsdag eftermiddag til konference.

Spørgsmål, henvendelser eller klager

Spørgsmål eller kommentarer, der vedrører ens barn, forhold i klassen eller praktiske spørgsmål rettes sædvanligvis til klasselæreren, til den pågældende faglærer eller til skolelederen.

Spørgsmål, kritik og kommentarer af mere overordnet karakter eller forhold der vedrører hele skolen eller kollegiet rettes til skolelederen. Der kan også rettes henvendelse til lærerkollegiet til behandling på konferencen om torsdagen eller til bestyrelsen.

Klasserepræsentanter

Hver klasse vælger to forældre som klasserepræsentanter

Klasserepræsentanterne er det praktiske bindeled mellem lærere og klassens forældre, f.eks. ved arbejdsdage, basar og andre offentlige arrangementer, hvor klasserepræsentanterne hjælper med at få organiseret klassens forældre.

En anden opgave kan være at tage sig af nye forældre og medvirke til at de hurtigt kommer til at føle sig som en del af et eksisterende fællesskab.

Klasserepræsentanterne vælges på forældremøderne i de enkelte klasser.

Steiner-HF

Undervisningen på en steinerskole baseres oprindeligt på et 13-årigt skoleforløb fra 0.-12. klasse. Vi har dog ikke pt. mulighed for at tilbyde 11. og 12. klasse (steiner-HF), men skolen garanterer at kunne gennemføre 10 års skolegang fra 0.-9. og 10. klasse med når det ud fra elevtallet kan gennemføres. Efter 9./10. klasse vil man kunne fortsætte på gymnasium, handelsskole, HTX, teknisk skole, steiner-HF i f.eks Aarhus eller anden ungdomsuddannelse.

Vidnesbyrd

Der gives ikke karakterer på skolen. I stedet skrives et vidnesbyrd, hvor elevens faglige og sociale udvikling beskrives.

Vidnesbyrdet formes forskelligt efter børnenes alder og klassetrin. På grund af sammenlagte klassetrin er følgende oversigt blot vejledende:

1. klasse: Hver elev får et lille vidnesbyrdvers, som i en mere kunstnerisk og poetisk form ofte giver et lille billede at barnet og måske også en håndsrækning videre.

2. klasse: Allerede i 2. klasse får eleverne igen et vidnesbyrd ved skoleårets slutning, nemlig klasselærerens beskrivelse af barnet.

4. klasse: I 4. klasse rummer vidnesbyrdet både klasselærerens og faglærerens billede af barnet, men det er stadig rettet til forældrene og er ikke beregnet til, at barnet skal høre det.

6. klasse: I 6. klasses vidnesbyrd henvender klasselæreren og faglærerne sig direkte til eleven, men vidnesbyrdet betragtes også som en orientering til forældrene.

8. klasse: Klassens lærere beskriver elevens standpunkt og udvikling ud fra en decideret pædagogisk synsvinkel.

9./10. klasse: Klassens lærere beskriver elevens standpunkt og udvikling. Med vidnesbyrdet følger også en kort pensumbeskrivelse. Vidnesbyrdet formuleres som et afgangsvidnesbyrd, hvor eleven beskrives ud fra flere synsvinkler: det faglige niveau, engagement og interesse, samarbejdsevner, handlekraft og evnen til gennemførelse af projekter mm.

9./10. klasses vidnesbyrd er ikke blot henvendt til eleven og forældrene, men også for omverdenen og kan således bruges som orienterende beskrivelse af det unge menneske i det videre forløb på uddannelses- eller erhvervsområdet.

Som hovedregel gives der kun vidnesbyrd til elever der på afleveringstidspunktet, dvs. sidste skoledag, er tilmeldt skolen.

Konsultationer

Afholdes som supplement og uddybning af vidnesbyrdene.

Fra 0. klasse til og med 8. klasse afholder klasselæreren og – afhængig af klassetrinnet – en faglærer samtale med forældrene om deres barn og barnets sociale og faglige udvikling. Afholdes en gang om året.

Fra 9. klasse afholdes 2 gange årligt konsultationer hvor eleven sammen med forældrene taler om elevens faglige og sociale udvikling med 2 af klassens lærere.

Flere samtaler mellem lærere og forældre omkring barnets situation kan afholdes i løbet af året, hvis der er ønske og behov for det.

Tilsyn

Skolen har en udefrakommende tilsynsførende, valgt af forældrene på generalforsamlingen, som påser, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den tilsynsførende vurderer den faglige standard, taler med lærerne og eleverne og formulerer ud fra et helhedssyn en skriftlig tilsynsrapport og aflægger også en mundtlig rapport på generalforsamling. Læs tilsynsrapporterne her.

Derudover er der det løbende forældretilsyn, som jo foregår igennem forældrenes kontakt med skolen.

Skolefritidsordning

I SFO’en vægtes især den frie leg og børnenes utvungne samvær. Midt på eftermiddagen serveres et let måltid, såsom brød, frugt el. lign. Da børnene færdes meget udendørs, er det vigtigt, at påklædningen er tilpasset årstiden, og at børnene medbringer skiftetøj. Læs mere om SFO’en.

Spørgsmål omkring SFO’en rettes til personalet eller til skolelederen.

Børnehaveklasse/0. klasse

Siden august 2010 har det lovgivningsmæssigt været obligatorisk, at danske børn skal gå i børnehaveklasse inden 1. klasse så der er 10 år skolegang.

Musik – instrument-undervisning

I 1. og 2. klasse spiller eleverne på pentatone-fløjter som skolen har. Fløjterne lånes af skolen indtil 2./3. klasse. Fra 3. klasse spiller eleverne på sopranfløjter i forbindelse med hovedfagsundervisningen og i musiktimer m.m. Fløjten betales af forældrene og er således elevernes ejendom. Skolen er behjælpelig med indkøb.

Ca. omkring 4./5. klasse modtager alle elever violinundervisning – violiner udlånes af skolen.

Efter violinundervisningen anbefaler skolen at alle elever af deres forældre tilmeldes undervisning på et orkesterinstrument, evt. på Aalborg Kulturskole.

Forældreaktiviteter

I løbet af skoleåret er der forskellige arrangementer og aktiviteter, hvor forældrene forventes af møde op.

Skolen lægger vægt på et tæt samarbejde mellem forældrene, og klasselæreren er den naturlige kontaktperson.

Forældremøder afholdes normalt 2 gange årligt. Ved forældremøderne orienterer klasselæreren og evt. andre lærere om undervisningsstoffet fra en faglig og en pædagogisk synsvinkel og om klassens situation. Der bliver talt om områder, som kræver fælles holdning fra skole og forældre, og forældre kan komme med spørgsmål og forslag, samt andre emner, der omhandler skole, undervisning, elever, lærere, forældre mm.

Ved behov kan der indkaldes til fælles forældremøde for alle skolens forældre omhandlende mere overordnede forhold omkring skolen. Ellers indkaldes til:

Arbejdsdage
Arbejdsdage afholdes gerne en enkelt eller to gange om året, typisk på lørdage. Forældre giver en hjælpende hånd omkring maling, nye legeredskaber, reparation af skolens inventar, rengøring, vedligeholdelse af udearealer mm. Da en friskole ikke får mange penge at råde over, er forældrenes medvirken ved arbejdsdage af stor betydning for både skolens udseende og børnenes undervisning.

Det forventes at forældrene deltager – alternativt påtager sig en arbejdsopgave på et andet tidspunkt.

Årstidsfester
Årstidsfester foregår flere gange om året i skoletiden.

Her viser eleverne skuespil, musikfremførelser, recitationer og andet fra undervisningen for skolens øvrige elever, forældre, bedsteforældre og andre interesserede.

Høstfest holdes en dag i august/september fra kl. 17-20 for alle, der har lyst.

Mikaelsfest er i skoletiden eller på en lørdag, hvor skolen fejrer overgangen fra den lyse tid til den mørke;

Adventsspiral er tirsdag efter basaren, hvor juletiden indvarsles med lys og stemning.

Helligtrekongersfest i skoletiden med fortælling m.m.

Fastelavn i skoletiden, hvor alle børn klæder sig ud og slår katten af tønden.

Påskefest i skoletiden med underholdning og en fortælling.

Majfest – hvor majbøgen klædes på, for alle elever, forældre og andre.

Sommerfest holdes 17-20 en af de sidste dage før sommerferien.

Julebasar afholdes lørdagen før 1. søndag i advent. Forældre og lærere laver i fællesskab boder, restaurant og cafe, optræden og underholdning i skolens lokaler. Dagen plejer at være et højdepunkt for alle børn.

Julespil opføres om muligt som juleafslutning.

Enkelte af skoleårets arrangementer foregår uden for normal skoletid, men indregnes i skolenormen på 200 årlige skoledage. Der er derfor mødepligt for eleverne til disse arrangementer, som eksempelvis kunne være basar lørdagen før 1. søndag i advent, fastelavnsfest eller julespil som aftenforestilling.

Fælles ordensregler

Eleverne skal følge gårdvagtens/lærernes anvisninger.

Toiletterne ved klasselokalerne benyttes af de klasser der ligger op til. Når salen bruges benyttes toiletterne i omklædningsrummene. Toilettet i foyeren benyttes af lærerne samt skolens gæster.

Eleverne skal møde til tiden.

Der må ikke kastes med sten.

Cykler

 • Cykler placeres i cykelskuret og cykelstativer.
 • Der må ikke cykles i skolegården for at undgå påkørsler.

Om medbragte ting

 • Ting, der kan være til fare for andre, eksempelvis knive, må ikke medbringes.
 • Lightere og tændstikker må ikke medbringes.
 • Legerekvisitter til fælles udendørs aktiviteter i frikvarteret, såsom sjippetove, tennisbolde, o. l. opbevares af læreren i undervisningstiden.
 • Legetøj af mere kommerciel art, så som mobiltelefonspil o. l. må ikke bruges på skolen.
 • Eleverne indbyrdes må ikke købe og sælge for penge.
 • Glemte ting opbevares i ca. 3 måneder, hvorefter det gives videre til velgørenhed. Skriv venligst navn i dit barns tøj.
 • Musikinstrumenter kan evt. opbevares på kontoret.

Ophold

Elever, der opholder sig på skolens areal efter skoletid, skal følge skolens regler. Skolens regler gælder også for SFO’en.

Ophold i klasselokalerne efter skoletid skal aftales med en lærer.

Eleverne opholder sig udendørs i frikvartererne. Mellem- og overskolens elever kan efter aftale med lærerne være inde i frikvartererne.

Skolens elever må ikke færdes på børnehavens område og på parkeringspladsen.

Eleverne må ikke gå uden for skolens grund i skoletiden uden særlig tilladelse.

Eleverne benytter indesko/sokker i klasselokaler og sal. Indesko bruges ikke udendørs.

Rygning

Der må ifølge gældende lov ikke ryges på skolens grund. Elever må ikke ryge i forbindelse med skoleudflugter, klasseture m.v.

Boldspil etc.
Rundbold og lignende spilles på boldbanen vest for volden. Basketball, hockey og lignende må spilles på basketballbanen. Boldspil med små bolde op ad mur foregår på murstensbygningens gavl eller opad salbygningen ud mod legepladsen. Firkantspil foregår på banen ved fritidspasningen.

Leg med snebolde foregår på arealet vest for volden

Mobiltelefoner
Vi henstiller at mobiltelefoner ikke medbringes unødigt. Eleverne i under- og mellemskolen skal have medbragte mobiltelefoner slukket i skoletiden. Eleverne i overskolen skal have mobiltelefoner slukket i undervisningstiden.

Hvis mobiltelefoner benyttes uden tilladelse, kan mobiltelefonen konfiskeres – kan hentes på kontoret af forældre.

Eleverne kan låne skolens telefon til korte, vigtige beskeder.

Sygdom/fravær

Elever må som hovedregel kun forsømme skolen ved sygdom. Ved elevens fravær kontaktes skolens kontor eller klasselæreren samme dags morgen.

Ved fravær grundet sygdom skal skolen i det omfang, det skønnes nødvendigt i forhold til undervisningen, sørge for, at eleven får tilegnet sig det gennemgåede stof.

Ved andre forsømmelser end sygdom er det elevens eget ansvar at tilegne sig det faglige stof, som er gennemgået under forsømmelsen og skrive eller læse det stof, vedkommende ikke fik gennemgået i timerne.

Ekstra feriefrihed, fridage og visse andre former for fritagelse for undervisningen betragtes fra skolens side principielt som forsømmelse.

Der føres protokol dagligt i underskolen. I overskolen føres endvidere protokol i visse enkeltlektioner.

I underskolen gøres forældrene opmærksomme på hvis antallet af fraværsdage overstiger 20. Ved samme lejlighed informeres forældrene om, at skolen har pligt til at underrette om elever med stort fravær til de sociale myndigheder.

I overskolen (8.)/9./10. kl. informeres forældrene, hvis barnets fravær er over 10%. Med hensyn til hele fraværsdage er proceduren som i underskolen.

Udeblivelse fra enkeltlektioner vil medføre henvendelse til forældrene.

Ansvar

Skolens bygninger og inventar skal behandles ordentligt.
Hvis eleverne med eller uden forsæt ødelægger eller beskadiger skolens inventar kontaktes forældrene, som er erstatningsansvarlige. Eleverne og/eller forældrene må bringe det ødelagte i stand igen.

Anskaffelser og udgifter

Skolen sørger for:

 • Papir til undervisningsbrug, herunder periodehæfter.
 • Bøger til undervisningsbrug som klassesæt, eksempelvis fremmedsprogslæsebøger, grammatikbøger, atlas, ordbøger, litteraturbøger i danskundervisningen.
 • Pentatonfløjte i 1. og 2. klasse.
 • Blokfarver i 0.-2. klasse.
 • Eurytmisko til låns og eurytmidragter.
 • Materialer til håndarbejde, sløjd, maling, kobbersløjd, bogbinding mm.

Anskaffelser og udgifter, der påhviler hjemmet:

 • Månedlig betaling af skolepenge.
 • Transport til/fra skole.
 • Sopranblokfløjte (3. klasse), ca. 525,- kr.
 • Violin (4.-5. klasse), kan lejes på skolen for ca. 400 kr./år.
 • Evt. musikskoleundervisning, ca. 200-400,- kr. pr. måned + evt. leje (eller køb) af musikinstrument til undervisning på musikskole, ca. 75,- kr. pr. måned.
 • Billetter/entréer til f.eks. eksterne skoleforestillinger (på f. eks. Aalborg Teater)
 • Busture.
 • Indesko til brug i klasselokalet.
 • Idrætstøj.
 • Farveblyanter i god kvalitet (2.-3. klasse), ca. 275 kr.
 • Fyldepen (3.-4. klasse), ca. 100 kr.
 • Passersæt samt trekant og gradmåler til geometri.
 • Daglig nærende madpakke.
 • Klasserejser, se andetsteds.

Tal med klasselæreren før anskaffelse af f.eks. fløjte eller farver. Typisk laves en aftale på et forældermøde så tingene kan købes hjem af skolen og betales med et tillæg til den månedlige opkrævning af skolepenge.

Skolepenge

Da tilskuddet fra staten kun dækker en del af de gennemsnitlige udgifter i folkeskolen er det nødvendigt med forælderbetaling.

Afhængig af forældrenes indtægt kan der ansøges om delvis friplads. Ansøgningspapirer fås på kontoret.

Forventede klasserejser – vejledende

I løbet af skoletiden bliver der klasserejser og studierejser. Forældrene informeres i god tid om tidspunkt, varighed, betaling af rejse og andre relevante oplysninger i forbindelse med turen. Det tilstræbes altid at gøre turene billigst muligt.

 • 0. – 3. klasse: Evt. en-dagstur
 • 4. klasse, første lejrskole tæt ved hjemmet
 • 5. klasse, hytte tur lidt længere væk
 • 6. klasse, typisk rejse med cykler
 • 7. klasse, geologitur.
 • 8. klasse, op i bjerge og vandre/Andet
 • 9. klasse, kunstrejse til Glyptoteket
 • Evt. landbrugstur
 • 10. klasse, landmålingstur

Evt. afsluttende udlandsrejse

Forældrene er velkomne til at arrangere en klassekasse bestående af beløb fra forskellige former for klassearbejde – frivillige indbetalinger osv.

De ældre klasser har af og til tjent penge ved salg af postkort, loppemarked, cafe mm. Disse penge kan evt. bruges til at reducere forældrebetalingen ved klasserejser.

Klasserejser betragtes på lige fod med al anden undervisning og kan som udgangspunkt ikke fravælges.

Befordring

Ministeriet giver et mindre tilskud til befordring som er afhængig af skolevejens længde. Dette administreres via skolens kontor.

Ansøgning sendes ud i skoleårets begyndelse – dokumentation for transportudgift afleveres på skolen ved skoleårets afslutning, hvorefter tilskuddet vil blive udbetalt.

Rengøring

Enkel rengøring og oprydning i klasseværelset ordnes af klassens dukse som går på skift mellem eleverne. De første skoleår er dukseopgaverne meget enkle, men senere i skoleforløbet bliver arbejdet mere omfattende, ikke mindst fordi duksearbejdet i højere grad betragtes som en opgave, man som elev er ansvarlig overfor. En mere grundig rengøring af klasseværelse eller omklædningsrum samt evt. gang og toilet er en opgave, som på skift ordnes af klassens forældre i weekenden. Rengøringen kan under normale omstændigheder klares på en 1-1,5 times tid. Det kan anbefales at tage sit barn med.

Konfirmation

Såfremt der ønskes konfirmation i folkekirken, foregår konfirmationsundervisning som oftest på 7./8. klassetrin i skoletiden. Skolen arrangerer ikke undervisningen, så det tilfalder forældrene indbyrdes at aftale med hinanden ved et forældremøde, hvornår og hvor undervisningen skal foregå.

Konfirmation i andre kirker og trossamfund aftales af de enkelte familier og meddeles til skolen. Det er muligt for eleverne at fritages for en del af undervisningstimerne for at kunne komme til konfirmationsforberedelse.

Ugebrevet

Skolen sender hver fredag et nyhedsbrev ud per email. Her skriver klasselærere om det aktuelle arbejde i klasserne, og der gives små praktiske meddelelser, indkaldelse til forældremøder, korte pædagogiske indlæg og meget andet. Skolen orienterer om møder og årstidsfester, der kan være meddelelser af administrativ art fra kontoret, bestyrelsen refererer fra dens møder, og der er også mulighed for at elever eller forældre kan få bragt et indlæg ved henvendelse til skolens kontor.

Alle forældre opfordres til på denne måde at følge med i skolens liv.

Steinerbladet

Skolen har abonnement på et antal af tidsskriftet Steinerbladet med artikler om steinerpædagogik og relevante problemstillinger for børn og forældre. Bladet udgives i fællesskab af de danske og norske steinerskoler og steinerbørnehave, og giver et indblik i steinerpædagogisk tænkning. Bladene kan lånes med hjem.

Kalender

I hvert ugebrev står noteret fridage, skolebegivenheder og ekstraordinære mødedage, eksempelvis månedsfester, for det næste stykke tid. Derudover modtager alle elever hele årets kalender i begyndelse af skoleåret. Også forældremøder, foredrag m.v. er nævnt i oversigtskalenderen.

Generelt er skolens fridage sammenfaldende med folkeskolens med enkelte undtagelser.

Tandpleje

Aalborg Kommunes tandpleje tilbyder eftersyn og behandling på den tandklinik, der ligger i hjemmets skoledistrikt, men det er muligt at vælge en anden, f.eks. Tornhøjskolens skoletandlæge, hvis man ønsker det.

Sundhedsplejerske

Gennem skoleforløbet tilbydes eleverne med mellemrum undersøgelse af Aalborg Kommunes sundhedsplejerske. Tidspunktet for undersøgelsen meddeles af sundhedsplejersken et par uger i forvejen, og samtidig ønskes oplysninger fra hjemmet og skolen om sygdomme og andre forhold, der kan have betydning for barnets trivsel.

Samtalerne og undersøgelserne er på følgende klassetrin:

 • 0. klasse
 • 1. klasse
 • 3. klasse
 • 5. klasse
 • 6. klasse
 • 8. klasse

Ved behov for yderligere hjælp kan der rettes henvendelse til skolesundhedsplejersken som også kan henvise videre til en børne- og ungelæge.

Skolesundhedsplejerske
Jette Højbak Hansen
Mobil: 25 20 09 60
Mail: jette.hansen@aalborg.dk

I 8. klasse tilbydes eleverne et forløb med en børne- og ungelæge kaldet et ”Sundhedseksperimentarium”. Forløbet strækker sig over nogle dage med såvel klasseundervisning som tilbud om enkeltsamtaler.

Seksualundervisning/-vejledning indgår i undervisningen samt i vejledning fra sundhedsplejersken.

Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR)

Hvis det fra skolens side skønnes, at en elev har
behov for særlig støtte i sin udvikling eller på det faglige plan, kontaktes pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) efter forudgående samtale med forældrene. En skolepsykolog fra PPR vurderer i samarbejde med skolen elevens stærke og svage sider og indstiller til de bevilgende myndigheder særlig støtte i form af specialundervisning. Undervisningen gives som enetimer eller holdtimer, hvor læreren kan yde særlig hjælp omkring den enkelte elevs specifikke behov og støtte den videre udvikling.

Skolepsykolog
Olivia Ramona Flohr
Tlf. 93 52 02 34

Logopæd
Anne Ørum Kirkegaard
Tlf. 93 52 02 43

Ungdommens uddannelses-vejleder

I Aalborg Kommune får alle en uddannelsesvejleder tilknyttet for at hjælpe med en god start på livet ud over grundskolen:

UU-vejleder
Line Lund Rasmussen
Tlf. 21 12 38 52
Mail: llr-jv@aalborg.dk

UU-ansvarlige er skoleleder.

93 52 02 34