: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 (8-9) : kontor@aalborgsteinerskole.dk Sociale medier:

Ordensregler

På Aalborg Steinerskole lægges der vægt på, at almindelige regler for god opførsel i alle forhold gælder både på skolen og udenfor skolen.

Eleverne er forpligtede til at rette sig efter skolens personale, når det anviser, at reglerne for god opførsel skal overholdes.

1. Ordentlig opførsel over for kammerater, ansatte og gæster

Kravet om ordentlig opførsel over for andre på skolen er et kardinalpunkt i hele skolekulturen og gælder i alle typer af situationer og aktiviteter (skolehverdagen, ekskursioner, lejrskoler, sociale arrangementer mv.)

Skolekulturen på Aalborg Steinerskolen skal være præget af gensidig respekt, tolerance, høj trivsel og tryghed. På Aalborg Steinerskole accepterer vi ikke adfærd, der krænker andre.

Krænkende adfærd

Krænkende adfærd betyder, at et andet menneskes værdighed krænkes, og krænkelsen kan være af både fysisk og psykisk art. Der kan både være tale om aktive handlinger, og om at undlade at handle. Krænkende adfærd kan også være med baggrund i f.eks. etnicitet, religion, køn, seksualitet, alder eller handicap. Det er den enkeltes oplevelse af at have været udsat for krænkende adfærd, der er udgangspunktet for, om der foreligger krænkende adfærd. Det er således uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke fra afsenderens side.

Særligt om mobning

Krænkende adfærd kan også have karakter af mobning. At blive mobbet betyder, at man – regelmæssigt og over tid – udsættes for ubehagelig, nedværdigende eller sårende behandling fra én eller flere personers side, sådan at man oplever, at det er svært at forsvare sig. Mobning kan forekomme i både fysisk, verbal og skriftlig form – herunder elektronisk form. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller som enkeltstående konflikter, er ikke mobning.

2. Ordentlig behandling af skolens bygninger, inventar og udstyr

Eleverne har pligt til at behandle skolens bygninger, inventar, udstyr og materialer ordentligt.

Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af almindelige regler om erstatning. Det betyder, at eleverne har erstatningspligt, hvis de ødelægger skolens ejendom, eller noget der tilhører andre elever eller ansatte. Erstatningspligten gælder også på ekskursioner, lejrskoler og andre undervisningsaktiviteter uden for skolen.

3. Overholdelse af skolens regler vedr. oprydning i klasselokaler og i fællesområder

Eleverne har pligt til at rydde op efter sig selv og bidrage til, at skolen er præget af et rent miljø og god orden.
Eleverne er sammen med lærerne ansvarlige for, at lokalerne efterlades ryddelige, og at stole sættes op.

4. Overholdelse af skolens regler vedr. brug af mobiltelefon og computer

Eleverne har pligt til at have deres mobiltelefoner slukket eller indstillet på flytilstand og aflevere deres mobiler i mobilskabet ved starten af skoledagen.

Elever må i undervisningen og under diverse undervisningsaktiviteter kun anvende deres bærbare computer til undervisningsrelateret brug. En lærer kan beslutte, at elevers computere skal være slukkede/nedklappede i kortere eller længere tid. Undtaget fra disse regler er undervisningssituationer, hvor en lærer inddrager mobiltelefoner og computere som et redskab i undervisningen, og giver eksplicit tilladelse til at omgå en eller flere regler i et bestemt tidsrum.

5. Overholdelse af skolens regler vedr. billede- eller lydoptagelse på skolen

Elever må ikke foretage billede- og lydoptagelse på skolen medmindre det foregår som et led i undervisningen og efter lærerens anvisning.

6. Overholdelse af skolens kodeks for digital adfærd

Alle skal udvise god og respektfuld digital adfærd og it-etik. Det er forbudt at anvende sociale netværk og medier på en måde, som kan opleves som krænkende og nedværdigende for elever, lærere og ansatte ved skolen. Det er fx forbudt at dele billeder af andre uden deres samtykke.

7. Elevadfærd uden for Skolen

Ordensreglerne omfatter også elevernes adfærd uden for skolen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Aalborg Steinerskole.