: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 (8-9) : kontor@aalborgsteinerskole.dk Sociale medier:

Krise- og sorgplan

Indhold:

 1. Når skolen mister en elev (ved sygdom eller ulykke)
 1. Når en elev mister forældre eller søskende
 1. Når skolen mister en medarbejder
 1. Elever i krise som følge af skilsmisse, alvorlig sygdom, vold m.v.
 1. Når en medarbejder mister i nærmeste familie (ægtefælle eller børn)
 1. Ulykker i skolen/skoleregi
 1. Medarbejdere i krise
 1. Når skolen mister en elev

Skolelederen:

 • Når skolen har fået besked om dødsfaldet, orienteres klasselæreren og resten af lærerkollegiet. Skolelederen indkalder til et formøde.
 • Ved formødet deltager skolelederen og det pædagogiske personale. Her aftales det hvem der gør hvad, og hvordan de næste dage skal forløbe. Det er ledelsens opgave at informere resten af skolens ansatte, samt bestyrelsen.
 • Alle mødes i salen til en kort samling, hvor skolelederen fortæller om dødsfaldet og holder en kort mindetale. Der synges en salme eller sang.

Klasselæreren

 • Klassen orienteres derefter af deres klasselærer og en anden fra lærerkollegiet.
 • Klasselæreren og en anden fra lærerkollegiet har alle lektioner med klassen. Resten af skolen følger så vidt muligt den almindelige undervisning.
 • Klasselæreren og klasselæreren til eventuelle søskende, arbejder i deres klasser med emnet sorg, tab og livsmod.

Fælles

 • Klasselæreren og skolelederen kontakter hjemmet, hvor de orienteres og hører til deres ønsker. Skolen orienterer om hvad der vil ske på skolen den første dag. Klasselæreren tilbyder et besøg i hjemmet, hvor de bl.a. fortæller om forløbet i klassen. En buket blomster medbringes.
 • Ved begravelsen kan de af den berørte klasses elever og lærere, der ønsker det, deltage. Dog kun efter aftale med forældrene. Skolelederen skal tilbyde at deltage. Skolen og klassen sender under alle omstændigheder blomster med bånd.
 • Hvis dødsfaldet sker i en ferie, gennemføres det, der er muligt af proceduren efter skolestart.
 • Hvis forældrene til den afdøde elev synes det er en god idé, kan de eventuelt besøge klassen

Vi skal være særligt opmærksomme på, om der er brug for ydre hjælp såsom psykolog, præst, imam mm.

Vi skal også være meget opmærksomme på at mane eventuelle rygter i jorden.

 1. Når en elev mister i den nærmeste familie (forældre eller søskende)

Skolelederen

 • Når skolen har fået besked om dødsfaldet, orienteres klasselæreren og resten af lærerkollegiet omkring klassen. Skolelederen orienterer alle skolens ansatte og elevens SFO.

Klasselæreren

 • Klasselæren og en anden lærer orienterer klassen. Husk at der kan være søskende. Hvis der er behov for det, kan dagen laves til en klasselærerdag. Det er vigtigt at være opmærksom på klassens reaktion.
 • Klasselæreren informerer klassens forældre. Der tales om elevens tilbagevenden til klassen med både eleven og klassen, det kan bl.a. være om åbenheden omkring elevens tab, nu og i fremtiden.
 • Klassen arbejder efterfølgende med emnerne: sorg, tab og livsmod. (se litteratur forslag)
 • Hvis de efterladte til den afdøde synes det er en god idé, kan de efterfølgende besøge klassen.
 • Klasselæreren kontakter hjemmet og hører om der er ønsker til noget specielt fra skolens side. Klasselæreren tilbyder et besøg i hjemmet. En buket blomster medbringes. Her drøfter man en evt. deltagelse i begravelsen.

Fælles

 • Kammerater, lærere og andre elever kan deltage i begravelsen, hvis de ønsker det. Efter aftale med deres forældre, lærere og ledelsen. Klasselæreren og ledelsen tilbyder at deltage. Skolen sender en bårebuket.
 • Hvis dødsfaldet sker i en ferie, gennemføres det af proceduren som er muligt, efter ferien.

Man skal være opmærksom på, om der er brug for ydre hjælp så som psykolog, præst, imam m.m.

 1. Når skolen mister en medarbejder

Skolelederen

 • Når skolen har fået besked om dødsfaldet, indkalder skolelederen til et formøde
 • Ved formødet deltager: Alle skolens medarbejdere. Alle informeres om hændelsesforløbet. Fraværende ansatte kontaktes og orienteres.
 • Alle mødes i salen til en kort samling, hvor skolelederen fortæller om dødsfaldet og holder en kort mindetale. Der synges en salme eller sang.
 • Afdødes ægtefælle/familie inddrages om deres forventninger til skolen, ved et besøg i afdødes hjem. En buket blomster medbringes.

Klasselæreren

 • Klasserne informeres efterfølgende grundigt af deres klasselærer eller en anden lærer de kender. I de berørte klasser vurderes der, om der er elever, som ikke bør sendes hjem uden forudgående kontakt til hjemmet.

Fælles

 • Ved begravelsen kan de medarbejdere og eventuelle elever, der ønsker det, deltage efter aftale med familien. Skolens ledelse skal under alle omstændigheder deltage, medmindre de efterladte har et andet ønske.

Skolen sender under alle omstændigheder blomster med bånd.

Husk at skolens flag skal på hel efter begravelsen!

 • Sker dødsfaldet i en ferie gennemføres det, der er muligt af proceduren efter skolestart.
 • Vær opmærksom på, om der er brug for ydre hjælp til elever eller ansatte på skolen.

Åbenhed omkring det skete er, uanset hvor trist det end måtte være, den bedste støtte.

 1. Elever i krise som følge af skilsmisse, alvorlig sygdom, vold m.v.

Skolelederen

 • Umiddelbart efter at skolen har fået besked fra forældrene om en alvorlig situation for en elev orienteres klasselæreren, så klasselæreren kan tage sig af problemet.

Klasselæreren

 • Klasselæreren informerer kollegaer og SFO i samarbejde med forældrene.

Fælles

 • Familien kontaktes og inviteres eventuelt til et møde på skolen. I forbindelse med skilsmisse er det vigtigt at man husker kontakt til begge forældre.
 • I den efterfølgende periode er det vigtigt at alle omkring eleven er opmærksomme på, hvordan barnet har det.
 • Klassen arbejder efterfølgende med emnerne: sorg, tab og livsmod (se litteraturforslag).

Det er vigtigt at man på forældremøder og i forældrefolder orienterer om, at det er vigtigt at forældrene informerer skolen ved skilsmisse m.m.

 1. Når en medarbejder mister i nærmeste familie (ægtefælle eller børn)

Skolelederen

 • Skolens leder orienterer alle ansatte herom.
 • Skolens leder, en lærer eller en anden relevant medarbejder besøger hjemmet. En buket blomster medbringes.
 • Skolen skal være repræsenteret ved begravelsen. Skolen sender en bårebuket.
 • Sker dødsfaldet i en ferie, gennemføres det, der er muligt af proceduren efter skolestart.

Man skal være særlig opmærksom på, om der er brug for ydre hjælp så som kolleger, psykolog, præst, imam m.m.

 1. Ulykker i skolen/skoleregi

Hav altid skolens eller egen mobiltelefon med på tur. Vær så vidt muligt altid to lærere på tur.

Hvis der sker en ulykke på en tur eller på skolen, må der handles ud fra den givne situation.

Det er vigtigt, at der altid er en lærer hos klassen, og at den forulykkede elev hjælpes af ambulance eller tilkaldt lærer.

Kræver ulykken ambulance og er man to lærere – gør da følgende:

 • Den ene lærer bliver ved den forulykkede elev – og de øvrige elever. Den anden lærer sørger for:
  • at skaffe hjælp til den forulykkede elev
  • at give besked til skolen hurtigst muligt
  • at blive hos klassen til de er tilbage på skolen
 • Skolens kontor/ledelsen sørger for:
  • at sende hjælp ud til klassen
  • at give den forulykkede elevs forældre og eventuelle søskende på skolen besked om ulykken, og om hvor eleven kommer hen.
  • At tage vare på klassen, når den kommer tilbage til skolen. Vær opmærksom på læreren/lærerne.
  • At give forældre til klassens elever besked om ulykken, og om nødvendigt, at de skal komme til skolen.
  • At de elever, der er bekymrende påvirket af situationen kommer hjem/bliver hentet.

Inden man tager hjem, er det vigtigt, at lærere og elever sammen får formuleret hændelsens forløb, så alle er enige om hvad der er sket.

 • Skolelederen informerer hurtigst muligt skolens øvrige personale om hvad der er sket.

Vi skal være særligt opmærksomme på, om der er brug for ydre hjælp såsom psykolog, præst, imam mm.

 1. Medarbejder i krise

Fælles

 • Umiddelbart efter en medarbejder har været ude for en krise eller en chokerende hændelse orienteres skolelederen og eller en kollega som vedkommende er tryg ved.

Skolelederen

 • Skolelederens overordnede rolle er at udvise omsorg overfor og sikre den kriseramte medarbejder. Efterfølgende informerer skolelederen resten af personalet i samråd med den forurettede.

Det gøres ved at snakke begivenheden igennem og sørge for at arbejdsmiljøgruppen orienteres. Ved at sørge for at hændelsen bliver anmeldt til politiet, anmeldt som arbejdsskade, inddrage socialforvaltningen eller sikre at der ydes professionel hjælp når det er nødvendigt. Ved at holde kontakt til den kriseramte under et eventuelt sygefravær, tage stilling til hvordan arbejdet genoptages bedst muligt og have en løbende dialog med medarbejderen om hvordan dennes genindtræden i arbejdet forløber.

 • Hvis en/eller flere elever har været årsag til hændelsen, er det vigtigt at Skolelederen hurtigst muligt inddrager forældrene. Her taler man om problematikken i elevens part og om hvilke konsekvenser det bør have f.eks. bortvisning. Hvis der er tale om, at flere elever har part i hændelsen, inddrages den relevante gruppe af forældre og elever i det fremadrettede arbejde, hvilket vurderes medarbejder og ledelse i mellem.

Medarbejderne

 • Kollegaernes rolle er ved åbenhed og med indfølingsevne at yde umiddelbar og øjeblikkelig omsorg for en kollega, der har været ude for en chokerende oplevelse på arbejdspladsen. Det gøres ved at lytte til kollegaen selvom det er det samme, der bliver gentaget flere gange, altså lade den kriseramte tale om hændelsen, spørge til hændelsen, så kollegaen får lejlighed til at tale om den, så længe vedkommende har brug for det. Ved at sørge for at kollegaen ikke er alene og anvende fysisk kontakt, hvis der er brug for det. Sørge for at, at relevante aftaler træffes.