: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 (8-9) : kontor@aalborgsteinerskole.dk Sociale medier:

Når børn er udadreagerende – hvad gør vi?

Når børn er udadreagerende – hvad gør vi på Aalborg Steinerskole?
Formål
Etablering af en procedure for, hvordan vi håndterer voldsomme hændelser med børn på Aalborg Steinerskole
Forventningsafstemning
Før en episode med voldsomme hændelser: Drøft løbende børnene på lærerkonferencen. Orienter hinanden om børn, der er særligt sårbare og har en øget risiko for at gå i affekt. Sørg for, at barnet/børnene har et sted at gå hen og søge ro. Tjek lokalet og sørg for, at der ikke er skarpe genstande i barnets nærhed, som kan anvendes til kasteskyts i en ophedet situation. Lås evt. sakse inde, når de ikke er i brug. Organiser jeres arbejde, så I enten er to, eller så I kan komme hurtigt i kontakt og få hjælp i tilspidsede situationer. Aftal evt., hvornår en kollega tager over i tilspidsede situationer.
Hvordan gør vi på Aalborg Steinerskole?
Ved en episode med voldsomme hændelser: Tal altid rolig til et barn, der er i affekt. Tilbyd barnet at søge ro et på forhånd aftalt sted. Tag ikke fat i barnet. Grib kun ind, hvis barnet eller andre er i fare. Fjern andre børn og træk dig, hvis muligt. Giv plads til barnet. Gå ikke ind i en optrappet konflikt, der kan eskalere, før du har tilkaldt hjælp. Ring først til kontoret og/eller skolelederen. Send sms med SOS til skolelederen, hvis ikke det er muligt at komme igennem. Giv hvis muligt barnet i affekt en udvej. Undlad at diskutere eller stille krav. Giv plads og mulighed for at genoprette roen. Tag først dialogen med barnet, når der er ro på. Kontakt skolelederen og/eller AMR, hvis ikke det allerede er gjort, og orienter om situationen hurtigst muligt efter. skolelederen vurderer, om der er behov for opfølgning.
Opfølgning
Efter en episode med voldsomme hændelser: Klasselæreren foretager evt. vurdering af, om der er behov for, at situationen tales igennem, om der er brug for en mindre pause, eller der skal indkaldes en afløser, inden arbejdet fortsætter. Der tages kontakt til skolelederen og/eller AMR. På dagen aftales det, hvem følger op med barnet/børnene og hvornår? Hvem der følger op med forældre? Hvilke kollegaer orienteres og hvordan? Der udfyldes et arbejdsulykke- indberetningsskema i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentant og/eller skolelederen, som sørger for, at skadesanmeldelsen indsendes. Ved behov udfyldes skema til indberetning af magtanvendelse, og procedure herfor følges. Lærerkollegiet drøfter den voldsomme hændelse på efterfølgende lærerkonference med henblik på justering af aftaler for at forebygge lignende episoder.
Hvis du vil vide mere…
Kontakt skoleleder eller AMR.