: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 (8-9) : kontor@aalborgsteinerskole.dk Sociale medier:

Procedure for test.

Vi foretager løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen er udgangspunkt for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den
enkelte elevs behov og forudsætninger. Eleven skal så vidt muligt tilegne sig kundskaber og
færdigheder, der følger de fastsatte slutmål i vores undervisningsplaner.

I skoleåret 24/25 begynder vi at arbejde med at teste eleverne som et redskab der understøtter vores evaluering efter anerkendte testmaterialer. Testene danner baggrund for en individuel indsats i forhold til den enkelte elev, samt eventuelle indstillinger til støtte/specialundervisning. Det er skolens læsevejleder og specialvejleder der tager testen med eleverne, og spare med læreren efterfølgende, eleven modtager ikke et testresultat men en samlet evaluering til skole-hjem-samtalen og igennem vidnesbyrdet.

  • Februar – marts: Testene bliver taget på hvert klassetrin.
  • April: Klassekonference bliver holdt mellem læsevejlederen/specialvejlederen og klasselærer hvor testen understøtter.
  • Maj: skole-hjem-samtaler – hvor evaluering og test resultat understøtter samtalerne.
  • Juni: Vidnesbyrd- hvor skole-hjem-samtaler, evaluering og test resultater er med til at understøtte elevens vidnesbyrd.

Følgende test bliver brugt:

1.kl.: Bogstavetest

2.kl.: Ordblindeopsporings test.

3.kl.: Ordblindetest.

2-9.kl.: Dansk og Mat (Hogrefe ST og MGR/FGR) og sprog.

8-9.kl.: Eleverne bliver præsenteret for en adgangsgivende prøve for videregående uddannelse, hvor de får et indblik i og forståelse for denne test form.